V případě, že vám reálně hrozí exekutor a soud, podívejte se jak Exekuce nemovitostí elegantně řešit. Nedaří-li se prodej nemovitosti klasickým způsobem a tedy tzv. dlouhým prodejem, můžete získat rychle hotovost pokud zvolíte Výkup nemovitostí.


Etický kodex makléře

 

1)         Kodex stanovuje etické normy chování a jednání Realitních makléřů a ostatního personálu při nabídce služeb realitní agentury Nejlepší bydlení realitní společnosti s.r.o., (dále jen Nejlepší bydlení) a s nimi spolupracujících realitních institucí. Pokud se v tomto kodexu mluví o makléřích nebo realitních makléřích, je tím míněn veškerý personál realitní agentury Nejlepší bydlení, s.r.o.

2)         Etické normy vycházejí z norem právních, navazují na ně a rozšiřují a konkretizují jejich požadavky.

3)            Dodržování kodexu posiluje a chrání dobré firemní jméno, pověst, serióznost, důvěryhodnost a pomáhá vytvářet kvalitní image nejlepšího bydlení i jeho služeb.

4)         Realitní makléř bere na vědomí, že svojí činností ovlivňuje nakládání s finančními prostředky a hodnotami zákazníka a že při své činnosti získává významné informace o soukromí a majetkových poměrech zákazníků a má povinnost přísně dodržovat povinnost mlčenlivosti o těchto skutečnostech a respektovat ochranu soukromí a obchodní tajemství a zákon na ochranu osobních údajů.

5)         Realitní makléř nejlepšího bydlení je povinen respektovat pravidla hospodářské soutěže a obchodních zvyklostí. Obchodní soutěž smí být vedena pouze čestnými a poctivými prostředky. Realitní makléř je povine se vyvarovat všeho, co by mohlo porušit důvěru zákazníků a vyvolat negativní dojem o službách nejlepšího bydlení.

6)         Realitní makléř nešíří zkreslené, nepravdivé, pomlouvačné a opovržlivé výroky o konkurenci. Pokud srovnává jejich služby, nepoužívá neúplné, zkreslené nebo z kontextu vytržené informace, ani nesrozumitelné pojmy, či pojmy nejednoznačné a zaměnitelné.

7)         Realitní makléř společnosti nejlepší bydlení je povinen hájit zájmy a prosazovat zájmy svých klientů. Zároveň je realitní makléř zavázán se chovat spravedlivě a korektně ke všem klientům a potenciálním klientům.

8)            Veškeré reklamní kampaně jsou vedeny pravdivě, bez prvků klamavé reklamy.

9)         Zájem zákazníka a jeho spokojenost jsou prvořadé. K získání zákazníka je možné používat pouze informace o vlastních nabízených službách. Je nepřípustné na zákazníka vyvíjet nátlak, narušovat soukromí či obtěžovat zákazníka. Údaje o možných zákaznících nelze získávat narušováním zákazníkova práva na ochranu osobnosti a osobních údajů.

10)       Realitní makléř jako reprezentant nejlepšího bydlení je si vědom, že svým vystupováním a vzhledem vytváří povědomí o nejlepším bydlení a jeho obraz před zákazníkem. Realitní makléř neučiní nic, čím by nejlepšímu bydlení ztížil nebo znemožnil plnění jeho povinností a závazků.

11)       Realitní makléř jsou povinni se před zákazníkem ani na veřejnosti zdržet kritického vyjadřování, jednání či chování, které mohou poškodit klienta, potenciálního klienta nebo dobré jméno společnosti nejlepší bydlení. Případné rozpory, připomínky, požadavky apod. řeší věcně, otevřeně a konstruktivně jak s klienty, tak s odpovědnými pracovníky.

12)       Realitní makléř dodržuje mlčenlivost a respektuje obchodní tajemství, a to i po ukončení svého působení v nejlepším bydlení.

13)       Realitní makléř nevyužívá informace a své postavení k osobnímu prospěchu, k přijímání či vyžadování finančních či věcných výhod. Vyvaruje se situací, které vytvářejí konflikt jeho vlastních zájmů, zájmů klienta nebo zájmů nejlepšího bydlení.

14)       Realitním makléřem samostatně připravované reklamní materiály a kampaně musí být vždy schválené nejlepším bydlením.

15)       Realitní makléř v osobním životě dbá, aby nejednal v rozporu s platným právním řádem, obecně platnými zásadami slušného chování a tímto kodexem. Realitním makléřem může být pouze osoba bez záznamu v rejstříku trestů.

16)       Realitní makléř v zájmu zvyšování svých profesních znalostí a dovedností se soustavně vzdělává a prohlubuje svou odbornost.

17)       Realitní makléř uplatňuje zdvořilý, korektní a nestranný přístup ke všem zákazníkům. Obchodní jednání vede v souladu se zájmy všech účastníků bez jakékoli předpojatosti či zvýhodňování. Poskytuje úplné, nezkreslené, pravdivé a srozumitelné informace. Nedává svým zájmům přednost před zájmy zákazníka.

18)       Realitní makléř zásadně nesjednává obchody spekulativního nebo podvodného charakteru či na základě zatajených či nepravdivých údajů zákazníka, pokud o nich ví nebo může vědět.

19)       Svou činnost staví na těchto hodnotách:

a)            spokojenost zákazníka

b)            vstřícnost k zákazníkovi

c)            důvěryhodnost

d)            korektnost

e)            odpovědnost

f)            profesionalita

g)            sounáležitost s firmou

 

20)       Realitní makléř svým jednáním nepoškodí oprávněné zájmy a práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů pohlaví, rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.

21)       Realitní makléř volí takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.

22)       Realitní makléř nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace (běžně nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce.

23)       Realitní makléř je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení. Povinnosti mlčenlivosti založené tímto etickým kodexem může Realitního makléře zprostit jednatel nejlepšího bydlení, a to pouze písemně.

24)       Realitní makléř spolupracuje s jinými realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci Realitní makléř jiného realitního makléře úmyslně nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.

25)       Realitní makléř si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti a účastní se všech školení a instruktáží, které organizuje nejlepší bydlení. Realitní makléř nejlepšího bydlení se zavazuje, že se bude sám aktivně vzdělávat v oborech, které přímo či nepřímo souvisí s jeho činnosti a bude si tak pravidelně zvyšovat profesionální úroveň.

 

 

Kontakt: info@realitni-kancelare.com

Hledej:
Nejlepší bydlení realitní kancelář